အစ၏အဆုံး (သို့မဟုတ်) အဆုံး၏အစ

အစ၏အဆုံး (သို့မဟုတ်) အဆုံး၏အစ

… အစ၏အဆုံး (သို့မဟုတ်) အဆုံး၏အစ …

ကမ္ဘာဦးသူတို့သည် ရသပထဝီကိုစားကုန်၏။ အချို့အဆင်းလှကုန်၏။

အချို့အဆင်းမလှကုန်။

ထိုသူတို့တွင်

အဆင်းလှသူတို့သည် အဆင်းမလှသူတို့ကို

မထီမဲ့မြင်ပြုကြကုန်၏။

ထိုသို့ပြုသည်ရှိသော် .. ။

(ဦးကုလားရာဇဝင်)

နှလုံးသားနဲ့ဖတ်ဖို့

(ရင်၌ဖြစ်သော)

ချစ်ဇနီးသို့။

သျှပ်မှူးကျော်