မြ

မြ

… မြ …

အခါတစ်ပါး၌ သူမ၏လက်ဝယ်

ထက် “မြ” သော မြားတစ်စင်းတည်၏။

သို့သော် “တေး” မရှိ။

ထိုအခါ

ငါ၏လက်ဝယ်

ချို ”မြ” သော စောင်းတစ်အိုးတည်၏။

သို့သော် “ကြိုး”မရှိ။

သျှပ်မှူးကျော်၊ မောင်မိုးကျော်၊ အရိုင်းဖြူ